Vision

Conexis vision – att bygga en hållbar plattform i mötet med arbetslivet.
 

Conexi står för att sammanföra/sammanfoga. Vi arbetar med att föra samman två parter; personer inom autismspektrat och näringslivet.

Conexis värderingar

Formuleringen av Conexis värderingar, och den anda vi önskar verka, i är resultatet av många års arbete. Det har formats och skapats av såväl medarbetare som arbetstagare med sin grund i TEACCH. Vår intention och vårt fokus är individens utveckling och möjlighet till självständighet och känsla av sammanhang. Vår utgångspunkt är ett autismperspektiv där vi möter den enskilde med engagemang, respekt och kompetens.

Conexis värderingar genomsyrar allt vi gör. De utgör de riktlinjer vi arbetar efter för att ge arbetstagaren en riktigt bra förutsättning att hantera mötet med arbetslivet. De påverkar vårt bemötande, vårt samarbete med nätverket och vårt eget förhållande till det arbete vi gör. De är ledord i vår utveckling och en nödvändighet för fortsatt framgång av Conexis koncept.

När vi lägger ihop våra värdeord bildar de tillsammans denna plattform. Den är vår styrka och vår verksamhet Conexis medarbetare, är vår viktigaste tillgång – ingen verksamhet är bättre än de som verkar i den. I detta blir våra gemensamma värderingar och normer otroligt viktiga, de håller oss samma trots en geografisk spridning
Engagemang
Engagemang kan innefatta så otroligt mycket. För oss handlar det om;
• Att sprida entusiasm i det dagliga arbetet och vara en ambassadör i smått och i stort.
• Att brinna för vårt arbete och viljan att göra skillnad.
• Att arbeta mot de mål vi sätter upp, att söka nya vägar, att våga satsa och agera, tänka i andra banor och att försöka igen. Når vi inte resultat första gången finns det ett annat sätt att göra det på. Det är värre att inte göra något alls än att göra fel.
 
Engagemang är viljan och upptäckarglädjen i att lära mer, att alltid uppmuntra, hjälpa och förbättrar för att driva utvecklingen lite framåt. Det handlar om att alltid göra sitt allra bästa för när vi gör det, med de olika forme r av kompetens och färdigheter vi besitter, resulterar det i kreativa, effektiva och produktiva processer. I detta ligger att ständigt fortsätta söka efter nya kunskaper och strategier som kan göra vårt arbete så effektivt som möjligt.
Respekt
Det handlar för oss om den moraliska aspekten av respekt, definitionen där vi alla har rätt att ställa krav på hur man vill bli behandlade och bemötta. I vårt arbete innebär det att se individen i mötet, dess förmågor och resurser och att värdesätta dessa. Våra olika perspektiv på omvärlden respekterar vi som giltiga, att vilja förstå och acceptera varandra som vi är och hjälpa till att lyfta fram det bästa hos varandra.
Kompetens

Kompetens handlar om förmågan att omsätta kunskap och erfarenhet i praktiken. Modet att använda sina kunskaper i praktiken och våga göra fel. Med kompetens kommer en ödmjukhet inför det man inte kan och vet för ju mer jag lär ju mer förstår jag att jag inte kan, vilket sporrar till att lära mer.

Vårt arbete präglas av en anda av samarbete och samverkan. Det grundar sig på samarbete mellan alla i ett nätverk, kollegor, arbetstagare, förvaltningar, anhöriga, boendestödjare etc. Vi vill arbeta och fungera som ett team där alla bidrar till utveckling och ingen upplever sig som en större expert än

övriga. Prestigelöshet leder till lösningar, hierarkiskt tänkande till låsningar.

Scroll to Top