TEACCH

Conexi´s arbetsmetodik grundar sig på TEACCH. Förkortningen står för Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children. I Sverige kallas denna arbetsmetodik “Tydliggörande”. Utgångspunkten i vårt arbete är individens behov, att försöka förstå individens perspektiv på omvärlden och hur hon/han tänker, lär och processar sensorisk information.

Det är viktigt att förstå att TEACCH är mycket mer än visuellt tydliggörande och struktur. Det handlar om värderingar och en grundsyn i vårt förhållningssätt till den enskilde och till vårt sätt att arbeta. Vår intention och vårt fokus är individens utveckling och möjlighet till självständighet och känsla av sammanhang. Vår utgångspunkt är ett autismperspektiv där vi möter den enskilde med förståelse, acceptans och respekt.

Vad är Structured teaching?
TEACCH arbetar efter structured teaching, (det som i Sverige kallas ”Tydliggörande”). Structured teaching utgår från att anpassningar utifrån neurologiska behov och preferenser hos personer med autismspektruktillstånd, AST, främjar förståelse och lärande. En strukturerad omgivning med starka visuella signaler tillgodoser dessa personers behov bättre än språkbaserade miljöer, eftersom välorganiserade, visuellt tydliga miljöer och signaler ligger närmare deras sätt att bearbeta sin omgivning.

I TEACCH-modellens structured teaching är struktur ett medel för att uppnå ett mål, inte ett mål i sig. Den är till för att göra personens omgivning begriplig och förutsägbar och därmed främja utvecklingen av spontan kommunikation och ge förutsättningar för självständighet och utveckling.

Teoretisk grund
Den teoretiska grund som TEACCH vilar sitt program på är sammanfogat av flera viktiga psykologiska teorier och kan beskrivas som en eklektisk modell. Det bygger på ett brett tillämpande av beteendeterapeutiska principer som utvidgats med hjälp av kognitiv-social inlärningsteori och perspektiv hämtade från utvecklingspsykologin.

Kunskaper hämtade från neuropsykologisk forskning har också gett en bättre förståelse av hur mänskliga tanke- och inlärningsprocesser fungerar och på vilka sätt dessa kan avvika hos personer med AST. En annan viktig del är individualiseringen och allt detta sammantaget är vad man kallar ”structured teaching”.

Läs mer om TEACCH: www.teacch.com

Scroll to Top